NUÔI DƯỠNG TÂM TRÍ

NURTURE YOUR MIND

THIỀN ĐÁ MUỐI HIMALAYA 
SALT ROOM MEDITATION 
(75 phút/minutes)

VNĐ 950.000
khách/pax

21:15- 22:30    |  Thứ 6/ Friday 

Am Tuệ Tĩnh  |  Legacy Yên Tử - MGallery

Yêu cầu đặt trước / Reservation required
Tối đa 15 người/lớp / Maximum of 15 pax

THỦY LIỆU PHÁP
HYDROPATHY 
(75 phút/minutes)

VNĐ 950.000
khách/pax

21:15 - 22:30    |  Thứ 7/Saturday

Am Tuệ Tĩnh  |  Legacy Yên Tử - MGallery

Yêu cầu đặt trước / Reservation required
Tối đa 15 người/lớp / Maximum of 15 pax

AM TUỆ TĨNH MENU 
English

AM TUỆ TĨNH MENU 
Tiếng Việt